Yasargil tumor and vessel forceps, bayon là gì? Nghĩa của từ Yasargil tumor and vessel forceps, bayon trong y khoa y học y sinh là gì?

0
138
Yasargil tumor and vessel forceps, bayon là gì? Nghĩa của từ Yasargil tumor and vessel forceps, bayon trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Yasargil tumor and vessel forceps, bayon là gì? Nghĩa của từ Yasargil tumor and vessel forceps, bayon trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kẹp u bướu và mạch máu Yasargil

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: