Xerophthalmia là gì? Nghĩa của từ Xerophthalmia trong y khoa y học y sinh là gì?

0
215
Xerophthalmia là gì? Nghĩa của từ Xerophthalmia trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Xerophthalmia là gì? Nghĩa của từ Xerophthalmia trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/,ziərɔf’θælmjə/

(y học) bệnh khô mắt

Bệnh khô mắt

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE