Wound and vein retractors là gì? Nghĩa của từ Wound and vein retractors trong y khoa y học y sinh là gì?

0
131
Wound and vein retractors là gì? Nghĩa của từ Wound and vein retractors trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Wound and vein retractors là gì? Nghĩa của từ Wound and vein retractors trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Banh huyết quản và vết thương

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE