Workstation là gì? Nghĩa của từ Workstation trong y khoa y học y sinh là gì?

0
162
Workstation là gì? Nghĩa của từ Workstation trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Workstation là gì? Nghĩa của từ Workstation trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/wɜ:k’stei∫n/

trạm làm việc (trong mạng máy tính)

đài làm việc

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE