Wheel stretcher là gì? Nghĩa của từ Wheel stretcher trong y khoa y học y sinh là gì?

0
253
Wheel stretcher là gì? Nghĩa của từ Wheel stretcher trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Wheel stretcher là gì? Nghĩa của từ Wheel stretcher trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Cáng đẩy

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE