Wheel chair là gì? Nghĩa của từ Wheel chair trong y khoa y học y sinh là gì?

0
209
Wheel chair là gì? Nghĩa của từ Wheel chair trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Wheel chair là gì? Nghĩa của từ Wheel chair trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Xe lăn

ghế đẩy có bánh xe

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE