Weakly focused transducers là gì? Nghĩa của từ Weakly focused transducers trong y khoa y học y sinh là gì?

0
196
Weakly focused transducers là gì? Nghĩa của từ Weakly focused transducers trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Weakly focused transducers là gì? Nghĩa của từ Weakly focused transducers trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

những đầu dò có đặc tính hội tụ (hình dáng của chùm tia) phụ thuộc nhiều vào đường kính và tấn số của đầu dò cũng như độ cong của từng thành phần. Trong khi đó, đặc tính chùm của đầu dò hội tụ mạnh phụ thuộc nhiều vào độ cong của từng phần tử và phụ thuộc

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE