Waugh delicate dissecting forceps là gì? Nghĩa của từ Waugh delicate dissecting forceps trong y khoa y học y sinh là gì?

0
154
Waugh delicate dissecting forceps là gì? Nghĩa của từ Waugh delicate dissecting forceps trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Waugh delicate dissecting forceps là gì? Nghĩa của từ Waugh delicate dissecting forceps trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kẹp phẫu tích mảnh Waugh

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: