Vlokmann retractors là gì? Nghĩa của từ Vlokmann retractors trong y khoa y học y sinh là gì?

0
138
Vlokmann retractors là gì? Nghĩa của từ Vlokmann retractors trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Vlokmann retractors là gì? Nghĩa của từ Vlokmann retractors trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Banh Volkmann

Banh Volkmann

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE