Vitreous là gì? Nghĩa của từ Vitreous trong y khoa y học y sinh là gì?

0
261
Vitreous là gì? Nghĩa của từ Vitreous trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Vitreous là gì? Nghĩa của từ Vitreous trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/´vitriəs/

(thuộc) thuỷ tinh; như thuỷ tinh

(giải phẫu) thuỷ tinh

bằng kính

bằng thủy tinh

dang thủy tinh

kính

dạng thủy tinh

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE