Vitrectomy là gì? Nghĩa của từ Vitrectomy trong y khoa y học y sinh là gì?

0
1015
Vitrectomy là gì? Nghĩa của từ Vitrectomy trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Vitrectomy là gì? Nghĩa của từ Vitrectomy trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/vi’trektəmi/

lấy bỏ pha lê dịch trong mắt

một hoạt động của mắt

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE