Video set là gì? Nghĩa của từ Video set trong y khoa y học y sinh là gì?

0
239
Video set là gì? Nghĩa của từ Video set trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Video set là gì? Nghĩa của từ Video set trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Máy video

Máy video

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE