Ventoux là gì? Nghĩa của từ Ventoux trong y khoa y học y sinh là gì?

0
79
Ventoux là gì? Nghĩa của từ Ventoux trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Ventoux là gì? Nghĩa của từ Ventoux trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Giác hút thai

Giác hút thai

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE