Venotomy surgery instrument set là gì? Nghĩa của từ Venotomy surgery instrument set trong y khoa y học y sinh là gì?

0
155
Venotomy surgery instrument set là gì? Nghĩa của từ Venotomy surgery instrument set trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Venotomy surgery instrument set là gì? Nghĩa của từ Venotomy surgery instrument set trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch

Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE