Venotomy set là gì? Nghĩa của từ Venotomy set trong y khoa y học y sinh là gì?

0
159
Venotomy set là gì? Nghĩa của từ Venotomy set trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Venotomy set là gì? Nghĩa của từ Venotomy set trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bộ dụng cụ tĩnh mạch

Bộ dụng cụ tĩnh mạch

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE