Vehicle là gì? Nghĩa của từ Vehicle trong y khoa y học y sinh là gì?

0
231
Vehicle là gì? Nghĩa của từ Vehicle trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Vehicle là gì? Nghĩa của từ Vehicle trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/‘vi:ikl/

Xe cộ (xe hai bánh, xe hơi, xe tải..)

(nghĩa bóng) phương tiện truyền bá, phương tiện biểu lộ (tư tưởng, cảm xúc..)

(dược học) tá dược lỏng

Chuyên chở bằng xe

phương tiện vận tải

xe đặc chủng

phương tiện giao thông (ô tô, tàu, xe…)

xe đặc chủng

chất dẫn thuốc trong dược khoa

phần tử mang

phương tiện truyền tải

chất dính kết

chất màu

chất pha

dung môi

phương tiện

phương tiện giao thông

tàu

vật mang

phương tiện vận chuyển

vật truyền

noun

noun

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE