Variance là gì? Nghĩa của từ Variance trong y khoa y học y sinh là gì?

0
284
Variance là gì? Nghĩa của từ Variance trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Variance là gì? Nghĩa của từ Variance trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/‘veəriəns/

Sự khác nhau, sự mâu thuẫn (về ý kiến), sự không ăn khớp

Sự khác biệt; sự dao động

Sự xích mích; mối bất hoà, cãi cọ

Sự thay đổi (về thời tiết…)

Biến trạng, trạng thái biến dị

sự khác nhau, sự không ăn khớp, phương sai

Sự khác nhau, sự thay đổi, sai lệch, phương sai

phương sai

số bậc tự do

sự thay đổi

biến dị

biến đổi

bất đồng

bất đồng (số)

chênh lệch

đội khác

phương sai

số chênh lệch

số lệch sai

sự biến động

sự khác biệt

sự thay đổi

noun

noun

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE