Vacuum pump là gì? Nghĩa của từ Vacuum pump trong y khoa y học y sinh là gì?

0
212
Vacuum pump là gì? Nghĩa của từ Vacuum pump trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Vacuum pump là gì? Nghĩa của từ Vacuum pump trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

máy bơm chân không

bơm chân không

bơm chân không

Nghĩa chuyên nghành

bơm chân không

Bơm chân không

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE