User interface là gì? Nghĩa của từ User interface trong y khoa y học y sinh là gì?

0
185
User interface là gì? Nghĩa của từ User interface trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ User interface là gì? Nghĩa của từ User interface trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

giao diện người dùng

giao diện người sử dụng

giao điện sử dụng

giao diện người máy

giao diện người dùng

giao diện người sử dụng

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE