Ultrasound diagnostic apparatus portable là gì? Nghĩa của từ Ultrasound diagnostic apparatus portable trong y khoa y học y sinh là gì?

0
176
Ultrasound diagnostic apparatus portable là gì? Nghĩa của từ Ultrasound diagnostic apparatus portable trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Ultrasound diagnostic apparatus portable là gì? Nghĩa của từ Ultrasound diagnostic apparatus portable trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Máy siêu âm chuẩn đoán cầm tay

Máy siêu âm chuẩn đoán cầm tay

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: