Typical value là gì? Nghĩa của từ Typical value trong y khoa y học y sinh là gì?

0
183
Typical value là gì? Nghĩa của từ Typical value trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Typical value là gì? Nghĩa của từ Typical value trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Giá trị điển hình

Giá trị điển hình

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE