Typewriter machine là gì? Nghĩa của từ Typewriter machine trong y khoa y học y sinh là gì?

0
239
Typewriter machine là gì? Nghĩa của từ Typewriter machine trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Typewriter machine là gì? Nghĩa của từ Typewriter machine trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Máy chữ

Máy chữ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE