Tubing clamp & straight connector là gì? Nghĩa của từ Tubing clamp & straight connector trong y khoa y học y sinh là gì?

0
153
Tubing clamp & straight connector là gì? Nghĩa của từ Tubing clamp & straight connector trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Tubing clamp & straight connector là gì? Nghĩa của từ Tubing clamp & straight connector trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bốc thụt dây và ống nối Irrigator

Bốc thụt dây và ống nối Irrigator

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: