Tube loading là gì? Nghĩa của từ Tube loading trong y khoa y học y sinh là gì?

0
165
Tube loading là gì? Nghĩa của từ Tube loading trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Tube loading là gì? Nghĩa của từ Tube loading trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

là tích số của dòng qua ống phát tia với thời gian phát tia (mAs) trong một lần chụp nào đó.

là tích số của dòng qua ống phát tia với thời gian phát tia (mAs) trong một lần chụp nào đó.

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE