Trichiasis là gì? Nghĩa của từ Trichiasis trong y khoa y học y sinh là gì?

0
183
Trichiasis là gì? Nghĩa của từ Trichiasis trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Trichiasis là gì? Nghĩa của từ Trichiasis trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/tri’kaiəsis/

Sự mọc lông phía trong

(y học) chứng lông quặm

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE