Traveling-wave accelerator là gì? Nghĩa của từ Traveling-wave accelerator trong y khoa y học y sinh là gì?

0
156
Traveling-wave accelerator là gì? Nghĩa của từ Traveling-wave accelerator trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Traveling-wave accelerator là gì? Nghĩa của từ Traveling-wave accelerator trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

máy gia tốc sóng chạy

máy gia tốc sóng chạy

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE