Transonic là gì? Nghĩa của từ Transonic trong y khoa y học y sinh là gì?

0
172
Transonic là gì? Nghĩa của từ Transonic trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Transonic là gì? Nghĩa của từ Transonic trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/træn’sɔnik/

Gần tốc độ âm thanh

Cận âm, gần tốc độ âm thanh

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE