Tracheotomy surgical instrument set là gì? Nghĩa của từ Tracheotomy surgical instrument set trong y khoa y học y sinh là gì?

0
203
Tracheotomy surgical instrument set là gì? Nghĩa của từ Tracheotomy surgical instrument set trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Tracheotomy surgical instrument set là gì? Nghĩa của từ Tracheotomy surgical instrument set trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bộ dụng cụ phẫu thuật mở khí quản

Bộ dụng cụ phẫu thuật mở khí quản

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: