Tongue depressor là gì? Nghĩa của từ Tongue depressor trong y khoa y học y sinh là gì?

0
282
Tongue depressor là gì? Nghĩa của từ Tongue depressor trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Tongue depressor là gì? Nghĩa của từ Tongue depressor trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

cái đè lưỡi

Dụng cụ đè lưỡi

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE