Tie line là gì? Nghĩa của từ Tie line trong y khoa y học y sinh là gì?

0
212
Tie line là gì? Nghĩa của từ Tie line trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Tie line là gì? Nghĩa của từ Tie line trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

tuyến liên kết

đường dây néo

tuyến nối ngang (giữa các PABX)

dây nối

đường dây liên kết

đường liên kết

đường nối

đường nối

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE