Threshold contrast là gì? Nghĩa của từ Threshold contrast trong y khoa y học y sinh là gì?

0
143
Threshold contrast là gì? Nghĩa của từ Threshold contrast trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Threshold contrast là gì? Nghĩa của từ Threshold contrast trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

sự tương phản cần thiết để nhận biết được sự khác nhau giữa hai mật độ quang.

sự tương phản cần thiết để nhận biết được sự khác nhau giữa hai mật độ quang.

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE