Thermal therapy apparatus là gì? Nghĩa của từ Thermal therapy apparatus trong y khoa y học y sinh là gì?

0
152
Thermal therapy apparatus là gì? Nghĩa của từ Thermal therapy apparatus trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Thermal therapy apparatus là gì? Nghĩa của từ Thermal therapy apparatus trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Máy điều trị bằng nhiệt

Máy điều trị bằng nhiệt

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE