Thermal sensor là gì? Nghĩa của từ Thermal sensor trong y khoa y học y sinh là gì?

0
138
Thermal sensor là gì? Nghĩa của từ Thermal sensor trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Thermal sensor là gì? Nghĩa của từ Thermal sensor trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

cảm biến nhiệt

cảm biến nhiệt

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE