Therapy ultrasonic apparatus là gì? Nghĩa của từ Therapy ultrasonic apparatus trong y khoa y học y sinh là gì?

0
156
Therapy ultrasonic apparatus là gì? Nghĩa của từ Therapy ultrasonic apparatus trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Therapy ultrasonic apparatus là gì? Nghĩa của từ Therapy ultrasonic apparatus trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Thiết bị siêm âm điều trị

Thiết bị siêm âm điều trị

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE