Therapeutic ultrasound là gì? Nghĩa của từ Therapeutic ultrasound trong y khoa y học y sinh là gì?

0
72
Therapeutic ultrasound là gì? Nghĩa của từ Therapeutic ultrasound trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Therapeutic ultrasound là gì? Nghĩa của từ Therapeutic ultrasound trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

siêu âm điều trị

siêu âm điều trị

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE