Test object là gì? Nghĩa của từ Test object trong y khoa y học y sinh là gì?

0
166
Test object là gì? Nghĩa của từ Test object trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Test object là gì? Nghĩa của từ Test object trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

đối tượng thử (nghiệm)

Dụng cụ thử nghiệm

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE