Teleconferencing là gì? Nghĩa của từ Teleconferencing trong y khoa y học y sinh là gì?

0
160
Teleconferencing là gì? Nghĩa của từ Teleconferencing trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Teleconferencing là gì? Nghĩa của từ Teleconferencing trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/¸teli´kɔnfərəns/

hội nghị viễn truyền

hội nghị truyền hình

việc mở hội nghị từ xa

việc truyền đạt qua hội nghị điện thoại

hội thảo từ xa

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE