Telecommunications là gì? Nghĩa của từ Telecommunications trong y khoa y học y sinh là gì?

0
194
Telecommunications là gì? Nghĩa của từ Telecommunications trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Telecommunications là gì? Nghĩa của từ Telecommunications trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/telikə¸mjuni´keiʃənz/

Viễn thông, sự thông tin từ xa

liên lạc viễn thông

truyền tin từ xa

viễn thông

cục viễn thông

thông tin liên lạc bằng cáp

viễn thông

Viễn thông, sự liên lạc viễn thông

sự liên lạc viễn thông, sự viễn thông, sự thông tin từ xa

viễn thông

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

Nội dung được tìm nhiều trên Google
SHARE