Telecare là gì? Nghĩa của từ Telecare trong y khoa y học y sinh là gì?

0
210
Telecare là gì? Nghĩa của từ Telecare trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Telecare là gì? Nghĩa của từ Telecare trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

chăm sóc sức khoẻ từ xa

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE