Teaching equipment overhead là gì? Nghĩa của từ Teaching equipment overhead trong y khoa y học y sinh là gì?

0
139
Teaching equipment overhead là gì? Nghĩa của từ Teaching equipment overhead trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Teaching equipment overhead là gì? Nghĩa của từ Teaching equipment overhead trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Thiết bị giảng dạy , hội thảo như máy chiếu overhead, máy chiếu phim tấm dương bản, loa microphone..

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE