Syringe destruction machine là gì? Nghĩa của từ Syringe destruction machine trong y khoa y học y sinh là gì?

0
169
Syringe destruction machine là gì? Nghĩa của từ Syringe destruction machine trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Syringe destruction machine là gì? Nghĩa của từ Syringe destruction machine trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Máy hủy bơm kim tiêm 1 lần

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE