Supervoltage therapy unit là gì? Nghĩa của từ Supervoltage therapy unit trong y khoa y học y sinh là gì?

0
812
Supervoltage therapy unit là gì? Nghĩa của từ Supervoltage therapy unit trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Supervoltage therapy unit là gì? Nghĩa của từ Supervoltage therapy unit trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

thiết bị xạ trị điện áp cao

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE