Suction pump là gì? Nghĩa của từ Suction pump trong y khoa y học y sinh là gì?

0
419
Suction pump là gì? Nghĩa của từ Suction pump trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Suction pump là gì? Nghĩa của từ Suction pump trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bơm hút

bơm hút

dẹt

máy bơm hút

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE