Suction hose là gì? Nghĩa của từ Suction hose trong y khoa y học y sinh là gì?

0
142
Suction hose là gì? Nghĩa của từ Suction hose trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Suction hose là gì? Nghĩa của từ Suction hose trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

ống mềm để hút

ống hút

ống hút mềm

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE