Stress ultrasound system là gì? Nghĩa của từ Stress ultrasound system trong y khoa y học y sinh là gì?

0
118
Stress ultrasound system là gì? Nghĩa của từ Stress ultrasound system trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Stress ultrasound system là gì? Nghĩa của từ Stress ultrasound system trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Máy siêu âm gắng sức

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE