Stomach catheter là gì? Nghĩa của từ Stomach catheter trong y khoa y học y sinh là gì?

0
165
Stomach catheter là gì? Nghĩa của từ Stomach catheter trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Stomach catheter là gì? Nghĩa của từ Stomach catheter trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Ống thông dạ dày

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE