Stethoscope foetal monaural là gì? Nghĩa của từ Stethoscope foetal monaural trong y khoa y học y sinh là gì?

0
158
Stethoscope foetal monaural là gì? Nghĩa của từ Stethoscope foetal monaural trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Stethoscope foetal monaural là gì? Nghĩa của từ Stethoscope foetal monaural trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Ống nghe bệnh

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE