Sterile container of anodized alluminium là gì? Nghĩa của từ Sterile container of anodized alluminium trong y khoa y học y sinh là gì?

0
189
Sterile container of anodized alluminium là gì? Nghĩa của từ Sterile container of anodized alluminium trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Sterile container of anodized alluminium là gì? Nghĩa của từ Sterile container of anodized alluminium trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Hộp tiệt trùng bằng nhôm

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: