Stereotactic radiosurgery là gì? Nghĩa của từ Stereotactic radiosurgery trong y khoa y học y sinh là gì?

0
373
Stereotactic radiosurgery là gì? Nghĩa của từ Stereotactic radiosurgery trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Stereotactic radiosurgery là gì? Nghĩa của từ Stereotactic radiosurgery trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Xạ phẫu tiếp xúc

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE