Standard breast là gì? Nghĩa của từ Standard breast trong y khoa y học y sinh là gì?

0
128
Standard breast là gì? Nghĩa của từ Standard breast trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Standard breast là gì? Nghĩa của từ Standard breast trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

một phantom chuẩn

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE